Geen producten in winkelwagen
Menu

EnSURE Touch™ — hygiënische processen eenvoudig en snel onder controle

De EnSURE Touch™ is een compleet monitoring systeem waarmee hygiëne structureel kan worden bewaakt. 

Soorten metingen 

Afhankelijk van de risico’s in het proces, kan de EnSURE Touch™ optimaal ingezet worden voor het meten van: 

1. Juiste niveau van hygiëne; 
2. aan-/afwezigheid van (pathogene) micro-organismen. 

Aanvullend laboratoriumonderzoek blijft in bepaalde situaties (beperkt) nodig als aanvullende informatie over de kwaliteit en (voedsel-) veiligheid van processen en producten. 

Trends 

De eenvoudig te gebruiken software geeft inzicht in trends, waardoor de resultaten juist geïnterpreteerd kunnen worden en effectieve ‘correcties’ (direct) en ‘corrigerende maatregelen’ (lange termijn oplossingen) bepaald kunnen worden. 

Advies op maat 

Door het advies op maat en de praktische begeleiding kan de EnSURE Touch™ optimaal ingezet worden. Dit betreft het 

• opzetten van een analyseplan, 
• uitvoeren van de metingen, 
• evalueren van de afzonderlijke resultaten en de trends. 

Daarmee kan extra worden verzekerd dat de metingen met de EnSURE Touch™ op juiste wijze en effectief worden uitgevoerd, ter ondersteuning van een juiste uitvoering van het operationele proces volgens vastgestelde normen. 

Wat is de EnSURE Touch™? 

De EnSURE Touch™ is een compleet monitoring systeem waarmee hygiëne structureel kan worden bewaakt. De EnSURE Touch™ bestaat uit: 

1. Meetapparaat; 
2. Testkits voor het meten van afwijkingen; 
3. Softwareprogramma waarin de metingen kunnen worden gepland en de resultaten overzichtelijk worden bewaard voor evaluatie en corrigerende maatregelen. 

Er kunnen verschillende soorten metingen verzameld en geanalyseerd worden. Met de EnSURE Touch™ kan ATP worden gemeten. ATP is daarbij de hygiëne-indicator. Daarnaast kunnen ook diverse (pathogene) micro-organismen worden gemeten. Dit maakt de EnSURE Touch™ een praktische meter als basis voor procescontrole. 

ATP is een stofje dat aanwezig is in levende cellen. De meting van ATP is daarom gebaseerd op de aanwezigheid van levende cellen afkomstig van bijvoorbeeld micro-organismen en plantaardig materiaal. ATP is een molecuul dat in de celstofwisseling een sleutelrol vervult als drager van chemische energie. Het molecuul is opgebouwd uit het nucleobase adenine, het monosacharide ribose en drie fosfaatgroepen. 

De EnSURE Touch™ past in een volwaardig controle- en analyseplan, in een omgeving waar de juiste hygiëne een belangrijk uitgangspunt (basisvoorwaarde) is. 

Wie gebruikt de EnSURE Touch™? 

De EnSURE Touch™ kan worden gebruikt op allerlei locaties waar hygiëne en/of voedselveiligheid belangrijk is, bijvoorbeeld bij de bereiding van voedingsmiddelen en medicijnen. 

De doelgroepen voor het gebruik van een ATP-meter zijn bijvoorbeeld 

• Food Industry; 
• Food Service (horeca, catering); 
• Food Retail; 
• Zorginstelllingen (klinieken, ziekenhuizen); 
• Farmaceutische instellingen en industrie.

Waarom – De voordelen van de EnSURE Touch™ 

Specifieke voordelen 

• Een ATP-meting is snel en geeft direct resultaat en inzicht in de algemene hygiënische status van de omgeving, machines en/of apparatuur. 
• Een ATP-meting kan daardoor ook direct gebruikt worden voor directe Interne en/of externe communicatie over resultaten naar belanghebbenden 
• Directe bijsturing van processen 
• Het belang van een afwijkend resultaat wordt relevanter bij een directe communicatie 
• Een ATP-meting kan makkelijk intern uitgevoerd worden onafhankelijk van externe partijen zoals een laboratorium. 
• Testen kunnen op korte termijn ingepland en uitgevoerd worden. 
• Bij een afwijkend resultaat kan direct een hermeting gedaan worden, ter verificatie van de hygiënestatus. 
• ATP-meting is een relatief goedkope oplossing voor meetresultaten in vergelijking met microbiologische analyses. 
• ATP-metingen kunnen microbiologische testen ondersteunen en waar mogelijk vervangen. Daarbij is het met name belangrijk dat trends worden beoordeeld en microbiologische testen uitgevoerd blijven worden. Bij een positieve trend met ATP metingen en/of een acceptabel laag ATP-niveau, kan de frequentie van microbiologische testen mogelijk verder worden verlaagd. 

EnSURE Touch™ als krachtig onderdeel in het controlesysteem 

De EnSURE Touch™ kan in combinatie met andere meetinstrumenten passend worden ingezet bij bedrijven, afhankelijk van de soort processen en producten. 

De voordelen van het meten met de EnSURE Touch™ ten opzicht van traditionele microbiologische metingen zijn: 

1. Direct resultaat 
2. Verlaagde kosten 
3. Makkelijk in gebruik waardoor meerdere personen dit kunnen toepassen 

De EnSURE Touch™ past in een efficiënte professionele organisatie als onderdeel van het (gecertificeerde) kwaliteitsmanagementsysteem. 

Wetgeving en GFSI-normen 

Inleiding 

Er is diverse wetgeving met betrekking tot voedselveiligheid, hygiëne en monitoring van meetresultaten. 

Daarnaast zijn verschillende GFSI-normen die gebruikt worden voor de certificering van management systemen, waarin specifieke normen zijn opgesteld over vereiste meetresultaten met betrekking tot hygiëne en voedselveiligheid. 

Wetgeving 

In de wetgeving zijn er diverse verwijzingen naar het beheersen van de voedselveiligheid en hygiëne met betrekking tot monstername en analyse van de meetresultaten, bijvoorbeeld in de volgende wettelijke documenten: 

• Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen 
• Verordening EG 178/2002 – General Food Law 
• Verordening (EG) nr. 852/2004 – Algemene hygiënevoorschriften op het gebied van levensmiddelen voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
• Informatieblad 64 – Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen 
• Verordening EG 2073/2005 – Microbiologische criteria voor levensmiddelen 
• Informatieblad 85 – Interpretatiedocument microbiologische criteria (1) 2019 juni 

GFSI normen 

Vanuit de Global Food Safety Initiative (GFSI) zijn er wereldwijd een aantal normen goedgekeurd voor de certificering van een kwaliteitsmanagementsysteem voor de voedselveiligheid, onder andere: 

• ISO 22000 (2018) & additionele eisen FSSC 22000 versie 5 
• BRC Versie 8 
• IFS Versie 6 

In de diverse normen staan bepalingen met betrekking tot validatie en verificatie van processen. De EnSURE Touch™ kan op verschillende onderdelen een belangrijke rol spelen om te voldoen aan de gestelde GFSI-normen voor een kwaliteitsmanagementsysteem.

Wanneer gebruik je de EnSURE Touch™? 

De EnSURE Touch™ kan worden gebruikt voor de verzameling van meetresultaten, als onderdeel van 

• Verificatie van bestaande processen of 
• Validatie bij wijzigingen en vernieuwingen in uw processen en/of producten. 

Verificatie 

Verificatie wordt uitgevoerd ter controle van de juiste uitvoering van processen volgens de gestelde verwachtingen. Het geheel van monstername voor het meten van hygiëne, aanwezigheid en/ of groei van micro-organismen en allergenen kan in een analyseplan worden weergegeven. 

Hygiënemonitoring van bijvoorbeeld oppervlakken en water kan bestaan uit ATP-metingen. ATP-metingen kunnen uitgebreid worden met metingen van (indicator) micro-organismen, pathogenen en allergenen. Met een goede balans in de diverse soorten metingen (afhankelijk van de risico’s), kan maximale zekerheid geven tegen de laagste inspanningen en kosten. 

• Periodieke controle op mate van hygiëne voor en na reiniging: ATP en indicator micro-organismen; 
• Periodieke controle aanwezigheid van bepaalde micro-organismen na desinfectie: aan-/ afwezigheid van (pathogene) micro-organismen; 
• Beoordeling op microbiologische kruisbesmetting tijdens werkzaamheden (aan-/afwezigheid en toename van micro-organismen en pathogenen). 

Validatie 

Validatie wordt uitgevoerd nadat er belangrijke wijzigingen zijn uitgevoerd van: 

• Processen 
• Producten (ingrediënten, halffabrikaten, eindproducten) 
• Reinigingsmethoden 

Bij validatie dienen er voldoende metingen uitgevoerd te worden, op verschillende momenten bij verschillende situaties. Het is de bedoeling dat validatie wordt uitgevoerd onder een ‘worst-case-scenario’. Wanneer het proces tijdens een ‘worst-case-scenario’ voldoet aan de gestelde normen, kan er vanuit worden gegaan, dat het proces standaard onder controle is. 

Hoe gebruik je de EnSURE Touch™? 

Gebruik van de meter 

Voor het uitvoeren van de metingen zijn de volgende items nodig: 

• EnSURE Touch™ meter 
• Swabs 
• Incubator 37 ºC (microbiologische swabs) 

Standaard ATP normen 

De standaard ATP-normen voor de Hygiena EnSURE Touch™ zijn 

• < 20 RLU = Goed 
• 21-59 RLU = Matig 
• > 60 RLU = Afwijkend 

Het is mogelijk om de normen naar de specifieke situatie aan te passen op basis van risico’s. Risico’s kunnen per situatie verschillend zijn, zoals: 

• het type product dat wordt verwerkt (snelle groei van micro-organismen in kwetsbare producten hebben een hoger risico) 
• de omgeving waar voedsel wordt bereid (bijvoorbeeld bij hogere omgevingstemperatuur, hogere vochtigheid, minimale vereiste hygiëne na desinfectie, etc.) 

Trendanalyse ATP-metingen 

Bij ATP-metingen is de hoogte van de meting (aantal RLU’s) belangrijk, omdat dit het hygiëneniveau aangeeft. Een trend van meerdere ATP-metingen heeft een grote meerwaarde, omdat daaruit pieken kunnen worden gesignaleerd, waarop direct correctie (directe actie ter verbetering van de situatie) en indien nodig corrigerende maatregelen (structurele actie voor preventie op langere termijn) kunnen worden uitgevoerd. 

Voorbeelden 

In een High Care-ruimte is het hygiëneniveau hoog. Dit houdt in dat er een relatief lagere RLU mag worden geëist in een High Care-productieruimte ten opzichte van een Low Care-productieruimte. 

Voor een werktafel met productcontactplaatsen geldt een hogere norm dan voor bijvoorbeeld een muur of een vloer. 

Vergeet niet handcontactplaatsen, waar de kans op kruisbesmetting naar voedsel of productcontactplaatsen hoger is. Met name bij behandeling van microbiologisch kwetsbare producten met een beperkte houdbaarheid is een hoge hygiëne van de handen noodzakelijk.

Gebruik van de Software 

De software biedt verschillende mogelijkheden. Zo kunnen instellingen worden aangepast, monsternameschema’s worden ingevoerd en trends worden geanalyseerd. Voor meer informatie, ziet u hier.

Welke toepassingen? 

Inleiding 

De EnSURE Touch™ kan gebruikt worden voor meting van: 

• Hygiëne oppervlakken – ATP, indicator micro-organismen 
• Voedselveiligheid oppervlakken – Pathogene micro-organismen 

De EnSURE Touch™ metingen passen in een volwaardig analyseplan. De resultaten bevestigen het werkelijke hygiëneniveau. 

EnSURE Touch™ metingen als onderdeel van het analyseplan 

Analyseplan 

Een analyseplan bestaat vaak uit verschillende onderdelen, namelijk: 

• Monstername van producten: grondstoffen, halffabrikaten, eindproducten; 
• Environmental Monitoring – bemonstering van oppervlakken (gebouwen, machines, materialen, mensen) en lucht. 

De EnSURE Touch™ kan ingezet worden voor specifieke metingen als onderdeel van het analyseplan, namelijk: 

• daar waar een bepaald hygiëneniveau verwacht wordt, bijvoorbeeld na reiniging van een procesonderdeel 
• aanvullend op het wettelijke monsternameprogramma volgens EU 2073/2005. 

Bij positieve trends van de resultaten, kunnen microbiologische bemonstering van oppervlakken en microbiologische productmonsters gedeeltelijk worden vervangen door metingen met behulp van de EnSURE Touch™. 

Wanner een analyseplan wordt aangepast bij positieve resultaten, is een degelijke onderbouwing belangrijk. 

Type metingen 

Een bemonsteringsplan (Environmental Monitoring Plan [EMP]) kan opgebouwd worden met meerdere componenten: 

1. ATP; 
2. Indicator micro-organismen; 
3. Pathogenen (EnSURE Touch™ swab of rodac afdrukplaatjes); 
4. Allergenen. 

Deze controles kunnen verder uitgebreid worden met visuele metingen, namelijk op onderdelen die de vervuilingsgraad en/of kans op kruisbesmetting kunnen verhogen. 

5. Juiste uitvoering van het basisvoorwaardenprogramma (Good Practices); 
6. Visuele controle op zichtbare vervuiling in de omgeving op vloeren, muren en plafonds; 
7. Bouwkundige staat (scheuren in vloer, kapotte voegen tussen tegels, gaten in muren, overhangende zaken boven open product, etc.; 
8. Bepaling van specifieke plaatsen in het proces die lastiger te reinigen en te desinfecteren zijn, bepaling van mogelijk bronnen voor besmetting (hygiënisch ontwerp machines en materialen). 

Bepaling van de benodigde metingen 

Per productielocatie & zone & procesonderdeel met een bepaalde productcombinatie worden de belangrijkste metingen vastgesteld. 

Dit kan beperkt worden tot hygiëne, of uitgebreid worden met metingen van indicatieve micro-organismen, pathogenen en/of allergenen. De mix van metingen is afhankelijk van de risico’s van de processen, producten, natte of droge productie, risico voor de klant (toepassing product, omzetrisico), etc. 

Hoe maak je een bemonsteringsplan? 

Zie hiervoor de volgende PDF. 

Download de whitepaper

  • Bekijk hier wat we met uw gegevens doen.